Logo

I. O DIODAK.EU

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego Diodak.eu, będącego ogólnopolską platformą handlową („Platforma” lub „Serwis”).
2. Celem Platformy jest ułatwienie Użytkownikom dokonywania transakcji, poprzez umożliwienie im zamieszczania ogłoszeń na Platformie („Ogłoszenia”), wzajemnego komunikowania się między sobą oraz dotarcia do szerokiego kręgu odbiorców. Właścicielem Platformy jest Diodak PHU z siedzibą we Wrześni 62-300, ul. Kaliska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem: REGON: 361436605, NIP: 851-267-09-43.

II. OPŁATY I PROWIZJE

1. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. Platforma nie pobiera opłat za zamieszczanie Ogłoszeń.
3. Platforma nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.
4. Platforma świadczy dodatkowe płatne usługi.


III. KORZYSTANIE Z PLATFORMY

1. Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.
2. Użytkownikami Platformy mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.
3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
4. Firma nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.
5. Użytkownicy, którzy zamieszczają Ogłoszenia lub są zainteresowani zakupem rzeczy będących przedmiotem Ogłoszeń, mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych.
6. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:
a. Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
b. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam).
c. Niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu.
d. Korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.
e. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Firmę („Diodak PHU”).
7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy.
8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić firmę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Platformy.
9. Firma może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Firma poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.
10. Firma dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Platformy ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od niej.
11. Zakończenie korzystania z Platformy przez Użytkownika może nastąpić w następujących przypadkach:
a. Z chwilą usunięcia wszystkich Ogłoszeń przez Użytkownika.
b. Z chwilą usunięcia Ogłoszeń przez Firmę, w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
c. Z chwilą zakończenia działalności Platformy.
d. W sytuacji czasowego wstrzymania pracy Platformy.
12. Kopiowanie, przedruk, udostępnianie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek innym zakresie materiałów i danych dostępnych w serwisie Diodak.eu wymaga każdorazowo pisemnej zgody Firmy.
13. Ponadto działania, o których mowa w rozdz. 3 pkt 13 nie mogą naruszać postanowień Regulaminu serwisu Diodak.eu, obowiązujących przepisów prawa oraz nie mogą naruszać interesów Firmy oraz Ogłoszeniodawców.
14. W szczególności zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający słuszny interes Firmy.
15. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy strony WWW Serwisu i aplikacji mobilnych, w szczególności kod HTML, PHP i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich przysługujących Firmie.


IV. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

1. Zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkownika na Platformie odbywa się na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Prezentowane na stronach i w aplikacjach mobilnych Platformy Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Dodanie ogłoszenia realizowane jest przez wypełnienie przez użytkownika formularza dodawania ogłoszenia.
4. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko i wyłącznie jednego Ogłoszenia dotyczącego pojedynczego przedmiotu, zestawu przedmiotów, usługi, oferty pracy. Ta sama rzecz, usługa lub oferta pracy nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń w tych samych lub różnych kategoriach.
5. Zamieszczanie duplikatów ogłoszeń (nawet usuniętych) mające na celu ominięcie okresów pomiędzy kolejnymi odświeżeniami – w rozumieniu definicji określonej w poniższym pkt 22 – stanowi naruszenie postanowień  rozdz. III pkt 6 a) i może być podstawą do usunięcia ogłoszeń użytkownika.
6. Zamieszczanie ogłoszeń o oferowanych usługach możliwe jest jedynie we właściwej podkategorii kategorii "Usługi". Zamieszczanie ogłoszeń o pracy dopuszczalne jest jedynie we właściwej podkategorii kategorii "Praca".
7. Użytkownik jest zobowiązany do rzetelnego opisu przedmiotu ogłoszenia. Opis powinien zgadzać się ze stanem faktycznym. W szczególności nie powinien wprowadzać w błąd co do stanu przedmiotu, pochodzenia, oryginalności, marki.
8. Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem i zagwarantowaniem przez Użytkownika, że przysługują mu niepodzielnie i bez żadnych ograniczeń prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do publikacji wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej, w stosunku do treści Ogłoszeń zamieszczanych na Platformie, jak również, że treści te nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są niezgodne z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność. W szczególności dotyczy to używania w tytułach i opisach przedmiotu chronionych znaków towarowych, do których używania Użytkownik nie ma zgody właściciela lub nie zachodzą okoliczności pozwalające na posługiwanie się znakiem towarowym przewidziane w art. 155 Ustawy "Prawo własności przemysłowej" (Dz.U.2003.119.1117 z późniejszymi zmianami).
9. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie:
. Ogłoszeń, które zawierałyby treści sprzeczne z prawem lub treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Firmę byłoby nielegalne.
a. Ogłoszeń, które są przedmiotem praw osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ogłoszeń.
b. Ogłoszeń fikcyjnych (nieprawdziwych).
c. Ogłoszeń bez podanej ceny. Nie dotyczy usług i pracy.
d. Ogłoszeń oznaczonych danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub firmy.
e. Ogłoszeń zamiany.
f. Ogłoszeń bezpłatnego wydania rzeczy (darowizny).
g. Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.
h. Reklam, promocji, w szczególności reklam jakichkolwiek innych serwisów internetowych lub jakichkolwiek linków odsyłających do innych stron internetowych, zwłaszcza innych serwisów aukcyjnych lub ogłoszeniowych.
i. Zdjęć oferowanego przedmiotu opatrzonych:
- Znakiem graficznym (logotypem) innych serwisów internetowych, a zwłaszcza portali ogłoszeniowych.
- Numerem telefonu, adresem, adresem poczty elektronicznej i adresem WWW.
- Elementami graficznymi nie stanowiącymi przedmiotu Ogłoszenia (ramki, napisy, wyróżniki).
- Obrazów nieprzedstawiających przedmiotu Ogłoszenia. Zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych.
10. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia plików graficznych (zdjęć) naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.
11. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po jego dezaktualizacji lub dokonanej transakcji sprzedaży.
12. Firma zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszeń, dla których nie stwierdzono aktywności ogłoszeniodawcy przez kolejne 90 dni kalendarzowe.
13. Zamieszczenie Ogłoszenia sprzedaży psa lub kota dopuszczalne jest jedynie przez przedstawiciela hodowli zarejestrowanej w organizacji społecznej, która w swych statutowych celach ma hodowlę rasowych psów lub kotów. Ponadto do sprzedaży dopuszczone są jedynie zwierzęta posiadające rodowód. W celu potwierdzenia posiadanych praw w zakresie obrotu w treści Ogłoszenia musi znaleźć się nazwa oraz adres stowarzyszenia/organizacji, a także nazwa miotu, z którego pochodzi zwierzę. Diodak.eu zastrzega sobie prawo usunięcia Ogłoszenia sprzedaży niespełniającej w/w wymogów. Na wniosek Diodak.eu hodowca zobowiązuje się przedstawić dokumenty poświadczające odpowiednie uprawnienia, w przypadku niedopełnienia tego obowiązku Ogłoszenie zostanie uznane za niezgodne z prawem i usunięte z serwisu.
14. Firma może bez zgody Użytkownika i bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika usunąć Ogłoszenia i inne treści umieszczane przez Użytkownika na Platformie, jeżeli są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
15. Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń, jak również wszelkich innych materiałów oraz informacji zamieszczonych na Platformie przez Użytkowników, w szczególności za ich wiarygodność, prawdziwość, wartość dla innych Użytkowników itp.
16. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za hiperłącza do zasobów ujętych w treści Ogłoszenia.
17. Firma zastrzega sobie prawo do wykorzystywania aktywnych Ogłoszeń i ich treści dla celów marketingowych i promocyjnych związanych z funkcjonowaniem Platformy.
18. Firma zastrzega sobie prawo do utrzymywania w bazie danych Ogłoszeń, których okres emisji się zakończył, w celu ich archiwizacji.


V. CHARAKTER RZECZY WYSTAWIANYCH NA SPRZEDAŻ

1. Rzeczy wystawiane na sprzedaż mogą być używane lub nowe.
2. Prawo do zamieszczania Ogłoszeń mają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogące we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania).
3. Zabronione jest wystawianie na sprzedaż:
. Napojów alkoholowych.
a. Papierosów i wyrobów tytoniowych.
b. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych.
c. Produktów leczniczych, wyrobów farmakologicznych.
d. Przedmiotów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
e. Przedmiotów lub zdjęć zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
f. Towarów i materiałów zawierających treści erotyczne, pornograficzne i obsceniczne lub sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami oraz nieodpowiednich dla odbiorców poniżej 18 roku życia.
g. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu.
h. Materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, broni, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa.
i. Towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt, środowiska lub dla jakichkolwiek środków transportu lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić środowisko.
j. Odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, których utylizacja podlega odrębnym przepisom prawa. W szczególności przepracowanych olejów, drewna i wyrobów drewnianych klejonych, i lakierowanych oferowanych jako opał.
k. Towarów pochodzących z kradzieży, paserstwa, rozboju lub innego przestępstwa lub których import, eksport lub przechowywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa.
l. Towarów, których treści naruszają dobra osobiste osób trzecich oraz towarów naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności podróbek towarów markowych oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich.
m. Towarów podrobionych tzn. towarów oznaczonych w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów.
n. Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych.
o. Żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. W tym również ich części lub produktów pochodnych.
p. Urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.
q. Bankowych kart przedpłaconych.
r. Urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców internetu. W tym w szczególności kart NC+, Cyfrowy Polsat.
s. Udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
t. Usług finansowych i ubezpieczeniowych. W tym zwłaszcza pożyczek pozabankowych, pożyczek od osób prywatnych, pożyczek pod zastaw, pomocy w uzyskaniu kredytu, konsolidacji, prowadzenia upadłości konsumenckiej.
u. Usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych.
v. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związanych z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów z wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.
w. Kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
x. Oprogramowania i przedmiotów przystosowanych do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje. W tym wytrychów, kluczy uniwersalnych, przyrządów do usuwania zabezpieczeń sklepowych.
y. Oprogramowania i urządzeń, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży.
z. Oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy.
aa. Oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy.
bb. Oprogramowania i urządzeń służących do usuwania zabezpieczeń, przełamywania blokad i haseł z komputerów, urządzeń, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacji, instrukcji i usług związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad.
cc. Oprogramowania umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody.
dd. Kont w bezpłatnych serwisach internetowych.
ee. Kont, postaci, przedmiotów, i innych walorów w systemach gier online, również sprzedaż "czasu poświęconego" na tworzenie konta/postaci etc..
ff. Kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami.
gg. Danych osobowych.
hh. Usług e-mailingu, tj. obsługi masowej korespondencji elektronicznej.
ii. Usług związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS.
jj. Zarejestrowanych kart SIM.
kk. Motoryzacyjnych programów serwisowych oraz kluczy do nich.
ll. Dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano.
mm. Oprogramowania, przedmiotów, instrukcji i usług związanych z przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń pojazdów. W tym otwieraniem i uruchamianiem pojazdów.
nn. Ogłoszeń o pracę:
- Wymagających od aplikującego opłaty w tym wpłaty zaliczki, opłaty manipulacyjnej etc.
- Stanowiących udział w programach partnerskich (zarabianie przez klikanie w linki, oglądanie reklam etc.) i piramidach finansowych.


VI. ZAWIERANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Firma rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym.
2. Firma rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.
3. Firma nie poleca zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.
4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.
5. Firma w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
6. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Platformy, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.
7. Firma nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Platformy przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń w ramach Platformy, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.


VII. POLITYKA COOKIES

1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: Diodak PHU z siedzibą przy ul. Kaliskiej 14; 62-300 Września oraz Zaufani Partnerzy, czyli podmioty współpracujące ze Firmą, w tym reklamodawcy, sieciowe agencje reklamowe, partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji. Między innymi Google Analytics i Double Click.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
. Identyfikacji źródła pochodzenia ogłoszenia.
a. Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości (w tym treści reklamowych) bez identyfikacji użytkownika. Informacje w ten sposób zebrane w tym w szczególności raporty zainteresowań i raporty demograficzne Google Analytics nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników serwisu.
b. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają na funkcjonowanie mechanizmów schowka oraz listy ostatnio oglądanych elementów, które umożliwiają usunięcie tych informacji w dowolnym momencie.
c. Emitowania reklam serwisu Diodak.eu w innych serwisach internetowych w sieci Google Adsense za pomocą mechanizmu remarketingu.
5. Rodzaje plików cookies:
. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
* Sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
* Stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
a. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
* Pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie publikowanych treści.
* Funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.
* Statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.
b. Zarządzanie cookies
* W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
* Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
* Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


VIII. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Platformy należy przesłać na adres poczty elektronicznej: kontakt@diodak.com.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Firma rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Firma zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.
4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Firmę rozpatrywane.